REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

ChoinkiPruszkow

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 . Sklep internetowy ChoinkiPruszkow
działający pod adresem: choinkipruszkow.pl prowadzony jest przez
Grupa Eventowa Wanda Szwed, z siedzibą przy: Maciejkowa 11/2 05-805 Kanie, działający pod numerem NIP: 5341040569,
REGON: 010614875.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu
internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

internetowym ChoinkiPruszkow a w
szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na
odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb
postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez
Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych
drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym
mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do
wszystkich Klientów Sklepu, Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać
się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do
przestrzegania postanowień Regulaminu, Sprzedaż odbywa się na
podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia
zamówienia,

6. Każdy Klient ma możliwość
zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie

internetowej Sklepu choinkipruszkow,pl
w hiperlink “Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym
czasie pobrać i wydrukować,

7. Wszystkie informacje zawarte na
stronie internetowej Sklepu choinkipruszkow,pl odnoszące się do

produktów (łącznie z cenami), nie
stanowię oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23
kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz
zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z
dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 11 45, ze zm.).
Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna
wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji
organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca
umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna (w tym
Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem że

uzyskała zgodę przedstawiciela
ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca
osobę prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa
dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient
może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do
Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in.
sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym
widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma
możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości
nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący
do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: choinkipruszkow.pl, za
pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca – Katarzyna Świętek,
z siedzibą przy: Srebrna 7/14 Pruszków, NIP: 5342309341, REGON:
146064024
który prowadząc działalność zarobkową lub
zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca
przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki
sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży
Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem
Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.


3. PRZYJMOWANIE I
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1 . Warunkiem korzystania ze Sklepu
jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Składając zamówienie Klient
akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są
przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego

za pośrednictwem strony:
choinkipruszkow.pl lub e-mailowo na adres mariuszszwed@tlen.pl, 7 dni

w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Towarów realizuje się
poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany,

kliknięcie przycisku “DODAJ DO
KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów a następnie,
z poziomu

‘KOSZYK”, znajdującego się w
zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru
formy

dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji
zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego

Towaru, a następnie kliknięcie
potwierdzenia zakupu,

4. Po złożeniu zamówienia Klient
dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres
e-mailem,

podany w Formularzu Zamówienia.

5. Po otrzymaniu przez Klienta
potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji
zamówienia

przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia
płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie

następnego dnia roboczego, po jego
potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

b. w przypadku złożenia zamówienia
płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po

zaksięgowaniu wpłaty za złożone
zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

6. Zamówienia złożone w Sklepie są
realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia.

7. Klient otrzyma wiadomość o
przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako
oświadczenie

Sprzedawcy o przyjęciu oferty, Z
chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa
sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany
jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana

faktura VAT

9. Dostępnymi środkami porozumiewania
się Klienta ze Sklepem są:

a. E-mail – mariuszszwed@tlen.pl

b. Telefon – 728136136

c. Adres korespondencyjny – Srebrna 7/1
4 05-800 Pruszków

1 0, Podana w zamówieniu cena stanowi
całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić
(cena

brutto). Zawiera ona należny podatek
oraz koszt dostawy.

1 1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo
zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych

Towarów do sprzedaży, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnychŕ bądź wprowadzania w nich

zmian, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

12 Jeżeli Konsument zobowiązany
będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną

w ustępie poprzednim, Sklep
niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając
przyczynę różnicy

ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi
kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

4. DOSTAWA I KOSZTY
TRANSPORTU

1 . Realizacja wysyłki zamówienia w
Sklepie odbywa się za pośrednictwem:

Transport Własny

2. Zamówienia składane w Sklepie są
realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane

w soboty, niedziele i święta będą
zrealizowane najbliższego dnia roboczego,

3. Czas oczekiwania na przesyłkę
wynosi zwykle: Idziefi. Na czas oczekiwania składa się czas
realizacji

zamówienia, a więc skompletowanie
Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który

wynosi od 24 godzin, w przypadku
Polski.

4. Sprzedawca nie odpowiada za
opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu
możliwe są następujące sposoby płatności:

1. za pobraniem — przy odbiorze
przesyłki;

2. przelewem;

2. Klient, który wybrał opcję
płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za
złożone

zamówienie, w terminie do 5 dni
roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku
oferta

Sprzedawcy nie jest wiążąca i
zamówienie zostaje usunięte z systemu, W tytule płatności
wystarczy

podać tylko numer składanego
zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty,
przy

uprzednim poinformowaniu o tym fakcie
obsługę Sklepu,

6. REKLAMACJA

1 . Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie

określonym w art. 556 i następne
ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.IJ. z 2019
r. poz.

1145, ze zm.).

2. Wada fizyczna Towaru polega na
niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

• Towar nie posiada właściwości,
które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający

z okoliczności lub przeznaczenia;

• Towar nie ma właściwości, o
których Sprzedawca zapewniał Klienta;

• Towar nie nadaje się do celu, o
którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy,

a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia
co do takiego jej przeznaczenia;

• Towar został wydany Klientowi w
stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas,
gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest

obciążony prawem osoby trzeciej, gdy
ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji

lub orzeczenia właściwego organu,

4. W przypadku Konsumenta na równi z
zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia

producenta lub podmiotu, który
wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności
gospodarczej,

lub która przedstawia się jako
producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy

zapewnień tych nie znał, ani nie mógł
ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na
decyzję

Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży,
a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed

zawarciem umowy sprzedaży,

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu
rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od dnia wydania rzeczy
Klientowi.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada
fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania

Towaru, domniemywa się„ że wada lub
jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7. Jeżeli kupującym jest konsument, a
wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia

wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa
się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia

niebezpieczeństwa na kupującego.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie
wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania,
jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę

albo Sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może
również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia

wady.

10, Konsument może, zamiast
zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany

Towaru na wolny od wad albo zamiast
wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie

Towaru do zgodności z umową w sposób
wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby

nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11 Klient nie może odstąpić od
umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12 Reklamacje dotyczące Towarów, mogą
być zgłaszane:

a. na piśmie, na adres siedziby
Sprzedawcy;

b. pocztą elektroniczną, na adres
e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

13. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane osoby składającej reklamację
(imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie

e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz
treści żądania;

c. numer Zamówienia, widniejący w
potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

d. oryginał lub kopia dowodu zakupu
(np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale
nie jest niezbędny do jej złożenia.

14, Klient, realizujący uprawnienia
wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy
na adres: Srebrna 7/1 4 05-800 Pruszków

15, Sprzedawca zobowiązuje się
ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16, Jeżeli reklamacja jest
uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na
wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie
reklamacji przez Klienta.

17, W przypadku skutecznego odstąpienia
od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu

płatności w terminie 14 dni, od dnia
otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot

płatności nie nastąpi do chwili
otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

dowodu jego odesłania.

18. Jeżeli kupujący będący
konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył

oświadczenie o obniżeniu ceny,
określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca
nie

ustosunkował się do tego żądania w
terminie czternastu dniŕ uważa się, że żądanie to uznał za

uzasadnione.

19, Roszczenie o usunięcie wady lub
wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem
roku,licząc od dnia stwierdzenia wady, W przypadku Konsumenta, bieg
terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch
lat.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

1 . Zgodnie z ustawą o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.lJ, z 2020 r. poz. 287, ze
zm.),

Konsument może odstąpić od umowy
sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny,

składając stosowne oświadczenie na
piśmie, w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia

odebrania Towaru przez Konsumenta). Do
zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy

wysłanie oświadczenia, przed jego
upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy,
składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy należy wysłać na adres: Srebrna 7/14 05-800 Pruszków.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w
terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie
Towaru przed jego upływem

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na
adres Sprzedawcy: Srebrna 7/14 05-800 Pruszów.

6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od
dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci

Konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym

zwrot płatności nie nastąpi, do
chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument,

8. Konsument ponosi koszty zwrotu
Towaru Sprzedawcy.

9. Prawo odstąpienia od Umowy
Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

• w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia
są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami;

• w której przedmiotem świadczenia
są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

• o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

• w której cena lub wynagrodzenie
zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli,
i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy;

• o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

1 0, Prawo odstąpienia od umowy
zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż

Konsument,

8 POZASĄDOWE
ROZWIAZYWANIE SPORÓW

W przypadku, gdy postępowanie
reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,
Konsument może skorzystać m.in. z: Mediacji prowadzonej przez
właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do

którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz Inspektoratów znajduje się pod
adresem:

https://www.uokik.gowpl/wazne_adresy.php#faq595.

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 . Regulamin określa zasady zawarcia
i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na

stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest
między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla
wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Sklepu

choinkipruszkow,pl.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu,
niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do

internetu oraz przeglądarki
internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również
podanie

adresu e-mail, umożliwiającego
przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom w tym
Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie
ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem. które

przysługują mu na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności

pomiędzy postanowieniami Regulaminu a
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,

przyznającymi konsumentom uprawnienia,
pierwszeństwo mają te przepisy,

8. W razie gdyby którekolwiek z
postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się
nieważne

lub bezskuteczne, ważność całego
Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona, W takim

przypadku Strony zastąpią nieważne
lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej

oddaje zamierzony cel gospodarczy.
Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

×
×

Koszyk