REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ChoinkiPruszkow

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 . Sklep internetowy ChoinkiPruszkow działający pod adresem: choinkipruszkow.pl prowadzony jest przez Katarzyna Świętek, z siedzibą przy: Srebrna 7/1 4 Pruszków, działający pod numerem NIP: 5342309341, REGON: 146064024.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

internetowym ChoinkiPruszkow a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu, Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia,

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie

internetowej Sklepu choinkipruszkow,pl w hiperlink “Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować,

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu choinkipruszkow,pl odnoszące się do

produktów (łącznie z cenami), nie stanowię oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 11 45, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem że

uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobę prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: choinkipruszkow.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca – Katarzyna Świętek, z siedzibą przy: Srebrna 7/14 Pruszków, NIP: 5342309341, REGON: 146064024 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.


3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1 . Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego

za pośrednictwem strony: choinkipruszkow.pl lub e-mailowo na adres mariuszszwed@tlen.pl, 7 dni

w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany,

kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów a następnie, z poziomu

‘KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy

dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego

Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu,

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem,

podany w Formularzu Zamówienia.

5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia

przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie

następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po

zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia.

7. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie

Sprzedawcy o przyjęciu oferty, Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana

faktura VAT

9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. E-mail – mariuszszwed@tlen.pl

b. Telefon – 728136136

c. Adres korespondencyjny – Srebrna 7/1 4 05-800 Pruszków

1 0, Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena

brutto). Zawiera ona należny podatek oraz koszt dostawy.

1 1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych

Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnychŕ bądź wprowadzania w nich

zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12 Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną

w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy

ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

1 . Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:

Transport Własny

2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane

w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego,

3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: Idziefi. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji

zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który

wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.

4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

1. za pobraniem — przy odbiorze przesyłki;

2. przelewem;

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone

zamówienie, w terminie do 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta

Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu, W tytule płatności wystarczy

podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy

uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu,

6. REKLAMACJA

1 . Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie

określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.IJ. z 2019 r. poz.

1145, ze zm.).

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

• Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający

z okoliczności lub przeznaczenia;

• Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;

• Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy,

a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

• Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest

obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji

lub orzeczenia właściwego organu,

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia

producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej,

lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy

zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję

Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed

zawarciem umowy sprzedaży,

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania

Towaru, domniemywa się„ że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia

wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia

niebezpieczeństwa na kupującego.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę

albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia

wady.

10, Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany

Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie

Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby

nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12 Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

13. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie

e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

14, Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy na adres: Srebrna 7/1 4 05-800 Pruszków

15, Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16, Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

17, W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu

płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot

płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

dowodu jego odesłania.

18. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył

oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie

ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dniŕ uważa się, że żądanie to uznał za

uzasadnione.

19, Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku,licząc od dnia stwierdzenia wady, W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

1 . Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.lJ, z 2020 r. poz. 287, ze zm.),

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny,

składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia

odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy

wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Srebrna 7/14 05-800 Pruszków.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Srebrna 7/14 05-800 Pruszów.

6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym

zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument,

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy;

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

1 0, Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż

Konsument,

8 POZASĄDOWE ROZWIAZYWANIE SPORÓW

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do

którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem:

https://www.uokik.gowpl/wazne_adresy.php#faq595.

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 . Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na

stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu

choinkipruszkow,pl.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do

internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie

adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem. które

przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności

pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,

przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy,

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne

lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona, W takim

przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej

oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

×
×

Koszyk